sanatolia

Algemene voorwaarden

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
a. Sanatolia Theater: het bedrijf dat Turkse cultuur gerelateerde theaterproducties organiseert en cursussen en evenementen aanbiedt over onder andere Turkse tradities, geschiedenis, kunst en erfgoed;
b. Deelnemer: degene die zich heeft ingeschreven voor een cursus of evenement bij Sanatolia Theater;
c. Overeenkomst: de overeenkomst tussen Sanatolia Theater en de Deelnemer.

Toepasselijkheid
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen Sanatolia Theater en de Deelnemer met betrekking tot de Turkse cultuur gerelateerde theaterproducties, cursussen en evenementen die worden aangeboden.

Inschrijving
a. Inschrijving voor een cursus of evenement bij Sanatolia Theater kan online of op locatie plaatsvinden;
b. Inschrijving is mogelijk tot de aangegeven deadline of tot het maximum aantal deelnemers is bereikt;
c. Sanatolia Theater behoudt zich het recht voor om een inschrijving zonder opgaaf van reden te weigeren.

Betaling
a. De kosten voor een cursus of evenement bij Sanatolia Theater zijn vastgesteld en worden vermeld op de website of op locatie;
b. Betaling dient voorafgaand aan de cursus of evenement te geschieden via de aangegeven betaalwijze;
c. Bij niet tijdige betaling kan de Deelnemer worden uitgesloten van deelname.

Annulering en wijziging
a. Annulering of wijziging van een inschrijving dient schriftelijk te gebeuren;
b. Bij annulering door de Deelnemer wordt het cursus- of evenementgeld niet gerestitueerd;
c. Sanatolia Theater behoudt zich het recht voor om een cursus of evenement te annuleren of te wijzigen indien dit nodig wordt geacht;
d. Bij annulering of wijziging door Sanatolia Theater wordt het cursus- of evenementgeld gerestitueerd.

Auteursrecht
a. Het lesmateriaal en de documentatie die Sanatolia Theater verstrekt, zijn uitsluitend bedoeld voor persoonlijk gebruik door de Deelnemer;
b. Het is niet toegestaan om lesmateriaal en documentatie van Sanatolia Theater te kopiëren, reproduceren, verspreiden of publiceren zonder schriftelijke toestemming van Sanatolia Theater.

Aansprakelijkheid
a. Sanatolia Theater is niet aansprakelijk voor enige schade of letsel van de Deelnemer, tenzij er sprake is van opzet of grove nalatigheid van Sanatolia Theater;
b. Sanatolia Theater is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen van de Deelnemer;
c. De Deelnemer is aansprakelijk voor schade toegebracht aan eigendom.

Aansprakelijkheid (vervolg) d. Sanatolia Theater is niet aansprakelijk voor enige indirecte of gevolgschade, waaronder in ieder geval wordt verstaan gederfde winst en gemiste besparingen.

Overmacht Sanatolia Theater is niet aansprakelijk voor enige schade of vertraging die het gevolg is van overmacht, waaronder wordt verstaan elke van buiten komende oorzaak, voorzien of onvoorzien, waarop Sanatolia Theater geen invloed kan uitoefenen

Geschillen a. Op deze algemene voorwaarden en de overeenkomst tussen Sanatolia Theater en de Deelnemer is uitsluitend Nederlands recht van toepassing; b. Geschillen tussen Sanatolia Theater en de Deelnemer zullen worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter; c. De Deelnemer stemt ermee in dat Sanatolia Theater zijn/haar persoonlijke gegevens gebruikt voor geschillenbeslechting.

Privacy a. Sanatolia Theater verwerkt persoonsgegevens van Deelnemers in overeenstemming met de geldende privacywetgeving; b. Sanatolia Theater zal persoonsgegevens alleen gebruiken voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt en zal deze gegevens niet aan derden verstrekken zonder toestemming van de betrokkene; c. Deelnemers hebben recht op inzage, correctie en verwijdering van hun persoonsgegevens.

Slotbepalingen a. Sanatolia Theater behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving; b. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar is, blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht; c. Deze algemene voorwaarden zijn opgesteld in de Nederlandse taal. In geval van een geschil over de inhoud of strekking van deze algemene voorwaarden is de Nederlandse tekst bindend.

Sanatolia Theater biedt theaterproducties, cursussen en evenementen aan die gerelateerd zijn aan de Turkse cultuur, waaronder onder andere Turkse tradities, geschiedenis, kunst en erfgoed. Bij inschrijving voor een cursus of evenement bij Sanatolia Theater gaat de Deelnemer akkoord met deze algemene voorwaarden. De algemene voorwaarden bevatten SEO zoekwoorden zoals “Turkse cultuur”, “theaterproducties”, “inschrijven”, “algemene voorwaarden”, “aansprakelijkheid”, “overmacht”, “privacybeleid” en “geschillen”. De inhoud van de algemene voorwaarden is van toepassing op alle overeenkomsten tussen Sanatolia Theater en de Deelnemer.