Beleidsplan

maxresdefault

Beleidsplan Stichting Sanatolia (2024-2026)

 1. Inleiding

Stichting Sanatolia is een culturele en educatieve organisatie gevestigd in Den Haag. Onze missie is het bevorderen van culturele bewustwording en sociale betrokkenheid door middel van kunst en cultuur. Wij richten ons op de inwoners van Den Haag, vooral degenen met een bi-culturele achtergrond, om hen kennis te laten maken met cultuur en kunst. Wij streven ernaar verborgen talenten van jongeren te ontdekken en een bijdrage te leveren aan de Haagse maatschappij.

 1. Naam en Contactgegevens

Stichting Sanatolia

Adres: Van Mierisstraat 213 2526 NR Den Haag
Telefoonnummer: 0642338897
E-mail: info@sanatolia.nl

 1. RSIN of Fiscaal Nummer

RSIN:854425135

 1. Doelstellingen

De belangrijkste doelstellingen van Stichting Sanatolia zijn:

– Cultuurbevordering: Het vergroten van het bewustzijn van en de waardering voor verschillende culturen onder de bewoners van Den Haag, met een nadruk op bi-culturele achtergronden, door middel van kunstzinnige en culturele activiteiten.

– Educatie: Het aanbieden van educatieve programma’s die inwoners van Den Haag stimuleren om hun kennis en vaardigheden in kunst en cultuur te ontwikkelen en te verdiepen.

– Sociale betrokkenheid: Het bevorderen van sociale cohesie en betrokkenheid door middel van gemeenschappelijke culturele activiteiten en evenementen, met een specifieke focus op jongeren.

 1. Activiteiten

De stichting streeft haar doelstellingen na door de volgende activiteiten:

– Cursussen en workshops: Aanbieden van diverse cursussen in kunst en cultuur, zoals tekenlessen, creatief drama, en muzieklessen, die speciaal gericht zijn op de inwoners van Den Haag met een bi-culturele achtergrond.

– Culturele evenementen: Organiseren van jaarlijkse evenementen zoals toneelstukken, muziekoptredens en kunstexposities die de diversiteit van de Haagse bevolking weerspiegelen.

– Samenwerkingen en partnerschappen: Samenwerken met andere culturele en educatieve instellingen in Den Haag om een breed scala aan activiteiten aan te bieden en de maatschappelijke impact te vergroten

 1. Beleidsplan 2024-2026

6.1.  Onderwijs en Ontwikkeling

– 2024: Introductie van nieuwe cursussen gericht op moderne kunsttechnieken en digitale media, specifiek gericht op jongeren met een bi-culturele achtergrond.

– 2025: Uitbreiding van het educatieve aanbod met workshops gericht op culturele diversiteit en inclusiviteit, om jongeren te helpen hun talenten te ontdekken en te ontwikkelen.

– 2026: Implementatie van een mentorprogramma om jong talent te ondersteunen in hun artistieke ontwikkeling en hen te helpen een bijdrage te leveren aan de Haagse samenleving.

6.2  Culturele Evenementen

– 2024: Organisatie van een cultuurfestival in Den Haag gericht op de integratie van westerse en oosterse kunstvormen, om de diversiteit van de stad te vieren.

– 2025: Uitvoering van een serie gemeenschapsevenementen ter bevordering van interculturele dialoog en het ontdekken van verborgen talenten onder jongeren.

–  2026: Initiatie van een jaarlijkse kunsttentoonstelling met een focus op opkomende kunstenaars uit diverse culturele achtergronden, waarbij bijzondere aandacht wordt gegeven aan talenten uit Den Haag.

6.3  Maatschappelijke Betrokkenheid

– 2024: Start van een vrijwilligersprogramma om meer mensen uit Den Haag, vooral jongeren met een bi-culturele achtergrond, te betrekken bij de activiteiten van de stichting.

– 2025: Uitbreiding van outreach-programma’s om kansarme groepen in Den Haag toegang te bieden tot kunsteducatie en zo een bijdrage te leveren aan de lokale samenleving.

– 2026: Organisatie van sociale projecten zoals gemeenschapskunstprojecten en culturele uitwisselingsprogramma’s, om de integratie en betrokkenheid van bi-culturele jongeren in de Haagse maatschappij te bevorderen.

 1. Beloningsbeleid

De bestuurders van Stichting Sanatolia ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Eventuele onkosten worden vergoed op basis van werkelijke kosten. Medewerkers worden beloond volgens de marktconforme normen.

 1. Financiële Verantwoording

Stichting Sanatolia stelt jaarlijks een balans en een staat van baten en lasten op, die worden gepubliceerd op de website van de stichting. De financiële verantwoording wordt opgesteld volgens de richtlijnen van de ANBI-regelgeving.

 1. Activiteitenverslag

Jaarlijks wordt een verslag van de uitgevoerde activiteiten opgesteld, inclusief een evaluatie van de bereikte resultaten. Dit verslag wordt gepubliceerd op de website van de stichting en is openbaar toegankelijk.

 1. Gebruik van Vermogen

Stichting Sanatolia zet haar vermogen binnen redelijke tijd in voor de doelstellingen van de stichting. Dit betekent dat fondsen en middelen worden aangewend voor het organiseren van cursussen, workshops, en evenementen, gericht op cultuurbevordering en sociale betrokkenheid in Den Haag.

 1. Publicatieplicht

Stichting Sanatolia voldoet aan de publicatieplicht door jaarlijks haar beleidsplan, activiteitenverslag en financiële verantwoording op haar website te publiceren. Deze documenten zijn vrij toegankelijk voor het publiek.